Archiwum parafii

Spis zawartości archiwum Parafii

 

 

1/I Maszynopis (7 ss.) dotyczący ostatnich lat istnienia I Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Odrowążów przy ul. Powstańców 6,  przed II wojną  światową; notatka dot. poświęcenia dzwonu 16.10.1949. (3 ss. w tekturowej okładce); Wiadomości Parafialne 1938, nr. 2, 13, 15, 20, 24, 46; oraz 1939; niemieckojęzyczny druk z 1929 r. z utworami ks. Jana Gajdy; tygodnik Przyszłość 1938, 13 luty; kilka luźnych, rękopiśmiennych kartek – lata 1924-1972
2/I Rada parafialna 1909-1970
3/I Protokoły posiedzeń Rady Parafialnej św. Jadwigi w Chorzowie 1893-1947
4/I Wizytacje dziekańskie 1889-1979 zakony, bractwa i towarzystwa parafii św. Jadwigi, protokoły wizytacji kanonicznej i dziekańskiej itd.
5/I Wizytacje biskupie 1948-1977 kwestionariusze, dekrety wizytacyjne, protokoły z wizytacji kanonicznej
6/I Akta wizytacyjne 1905-1928
7/I Protokoły wizytacji kanonicznej
8/I Władze świeckie 1940-1943 urzędowe pisma z czasów okupacji
9/I Korespondencja z władzami świeckimi 1901- 1964 poświadczenia, zezwolenia budowlane, kosztorysy, umowy
10/I Korespondencja z władzami świeckimi 1900-1978
11/I Korespondencje z władzami duchownymi 1920-1972,1978-1988
12/I Korespondencja urzędowa 1899-1934, Korespondencja kurii z dekanatem chorzowskim 1978
13/I Okólniki władz duchownych w języku niemieckim 1893-1941
14/I Okólniki władz duchownych 1944-1953
15/I Okólniki władz duchownych 1954-1973 okólniki, kazania, sprawozdania
16/I Listy episkopatu 1946-1978
17/I Listy episkopatu 1978-1989, 1990-1999
18/I Listy ordynariusza 1939-1978
19/I Listy ordynariusza 1978-1989
20/I Wizytacje 1889-1901
21/I Wizytacje dziekańskie 1979
22/I Ogólna statystyka 1896-1989 powroty do Kościoła, ekskomuniki
23/I Spis konwertytów 1920-1975 prośby o przyjęcie do Kościoła, decyzje o przyjęciu
24/I Apostaci (księga rękopiśmienna) 1920-1950 lista nazwisk
25/I Ilustracje dwa kolorowe zdjęcia ołtarza  kościoła św. Jadwigi, zdjęcia z pogrzebu ks. Markwicy, zdjęcia z nawiedzenia kopii obrazu, zdjęcia zniszczonego krzyża z kaplicy cmentarnej itd.
26/I Ubezpieczenia społeczne 1937-1984 polisy, okólniki, wnioski
27/I Miscelanea 1880-1935 zdjęcia, ryciny, foldery reklamowe zakładów rzemieślniczych produkujących dewocjonalia
28/I Okólniki referatu duszpasterskiego 1973-1984, 1985-1994 i referatu liturgicznego 1969-1976
29/I Sprawy metrykalne 1942-1957
30/I Sprawy metrykalne 1950-1977 przysięgi, zeznania świadków w sprawie chrztu, metryki
31/II Sprawy metrykalne 1951-1974 prośby o  wystawienie świadectwa chrztu, zeznania świadków itd.
32/II Dom parafialny 1941-1948 plany, decyzje, korespondencje
33/II Dom parafialny 1968-1977 karty kontowe najemcy, kosztorysy, korespondencje
34/II Cmentarz (Akta do 1946) 1889-1946 plan muru cmentarnego (1926), plan bramy cmentarnej, rachunki, korespondencja, plany
35/II Cmentarz (Akta od 1947) 1898-1977, 1976-1996 plan kaplicy cmentarnej z krzyżem, ewidencja grobów, korespondencja w sprawie grobów
36/II Plebania 1889-1970 plany, korespondencje, rachunki, książka ewidencyjna nieruchomości
37/II Fundusze kościelne 1900-1961 protokoły z komisyjnego liczenia kolekty, biuletyny, umowy
38/II Ubezpieczenia 1894-1990 rachunki, potwierdzenia wpłat
39/II Wyciągi z ksiąg wieczystych kościoła 1905-1945
40/II Budynek i Inwentarz 1906-1974 obliczenia statyczne zbiornika koksu dla kotłowni, umowa o dostarczenie gazu koksowniczego itd.
41/II Dom parafialny-dzierżawa 1917-1969 umowy najmu, korespondencje
42/II Ogólna korespondencja dot. majątku kościelnego 1903-1959 umowy najmu, sprzedaży, kupna, wykaz sprzętów p. św. Jadwigi używanych w p. św. Antoniego, plany, zażalenie, wnioski, korespondencja w sprawie niemożności spłat długów (głównie w związku
z budową p. św. Antoniego), Rachunki itd.
43/II Nabożeństwa różne Materiały i propozycje modlitw, nabożeństw, homilii, ks. Jan Twardowski- Rekolekcje dla dzieci, ks. Mieczysław Maliński – Rekolekcje dla młodzieży, konspekty modlitw, nabożeństw oraz różne odpisy korespondencji i przemówień 1940 – 1967
44/II Kościół domowy – materiały formacyjne (1977-1981)
45/II Powołania czasopisma, materiały powołaniowe, bibliografia dot. kapłaństwa
46/II Chór parafialny 1931-1937 korespondencja, spisy obecności, zdjęcie 1933 r.
47/II Trzeźwość lata 70 prasa trzeźwościowa, biuletyny, materiały formacyjne, instrukcje, Księga trzeźwości 1983
48/II Ogólna korespondencja dot. rachunkowości kościelnej 1954-1972 zestawienia przychodów i rozchodów parafii, księgi meldunkowe
49/II Lokata kapitałów 1919-1941 okólniki, pisma z banków
50/II Podatki i świadczenia społeczne 1968-1977 rachunki, dowody wpłaty, protokoły
51/II Plany kościoła 1908-1954 zezwolenia budowlane, plany
52/II Organy 1908-1983 kosztorysy, plany, foldery reklamowe
53/II Dzwony 1932-1957 foldery reklamowe, plany dzwonów, oferty
54/III Stowarzyszenia kościelne Księga pamiątkowa poświęcenia sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet przy parafii św. Jadwigi 16.05.1937, Księga pamiątkowa Arcybractwa Straży Honorowej przy p. św. Jadwigi (1949 r.), materiały dot. Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (1938-1939), rachunki wystawione dla Towarzystwa św. Wincentego a Paulo (1939), sprawozdanie z dwudziestolecia działalności Sodalicji Pań w Chorzowie, dokument erekcyjny Sodalicji Mariańskiej Mężów (1948), Przewodni Miłosierdzia 1930, nr 1, materiały formacyjne Krucjaty Wstrzemięźliwości
55/III Akcja społeczna 1931-1948 Dokumenty dot. problemów zaniedbanych dzieci i działań przestępczych nieletnich
56/III Akcja oświatowa spis filmów z krótką charakterystyką (lata 50-60), nuty, dokumenty dot. prenumeraty pism (1951-52), niemieckojęzyczne pismo Pax
Vobis itd.
57/III Ochrona przeciwpożarowa 1929-1958 Materiały dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych
58/III Intencje mszalne do 1917 (niektóre roczniki)
59/III Intencje mszalne do 1917 (niektóre roczniki)
60/III Intencje mszalne
1919-1921
61/III Intencje mszalne
1927-1930
62/III Intencje mszalne
1935, 1939
63/III Intencje mszalne
1940-1943
64/III Intencje mszalne
1944-1945
65/III Intencje mszalne 1947-1948, 1974-1976, 1978-1979 3 zeszyty rozliczeń odprawianych Mszy św., 2 księgi intencji mszalnych, 2 zeszyty intencji
66/III Ogłoszenia i porządek nabożeństw 1990-1998
67/III Duszpasterstwo dorosłych diarium (śluby, chrzty 1925-1934); materiały formacyjne dla kandydatów do małżeństwa; kazania i katechezy przedwakacyjne lata 60-70
68/III Duszpasterstwo specjalne zakłady klasztorne 1901-1972; korespondencja z zakonami, zdjęcie ś. Oktawii z 1926 r. , plan obiektu przy Tempelstrasse; szpital 1893-1973 – korespondencja m. in. w sprawie lecznicy brackiej; więzienie 1882-1931- korespondencja w sprawie duszpasterstwa więźniów
69/III Nauka religii w szkole 1941-1966 materiały katechetyczne niemieckojęzyczne z czasów II wojny światowej; wykaz sierot, wykaz dzieci, których rodzice zginęli w obozach koncentracyjnych, materiały katechetyczne powojenne
70/III Młodzież pracująca maszynopis oprawiony katechez dla młodzieży pozaszkolnej (Katowice 1962); materiały katechetyczne
71/III Młodzież szkół średnich materiały formacyjne – katechezy dla kl. XI; Studenci: Wychowanie młodzieży akademickiej do czystości- materiały XI Krajowej Sekcji Roboczej Duszpasterzy Akademickich 21-22 VIII 1969
72/III Ogłoszenia duszpasterskie 1948-1964
73/III Ogłoszenia duszpasterskie 1946-1965
74/III Ogłoszenia duszpasterskie 1972-1980
75/III Materiały formacyjne „Dylematy etyczne” komunikaty ks. bpa Bednorza – lata 70
76/III Materiały dotyczące dzieci 1905-1926
77/III Sekciarze 1917-1951 maszynopis o sektach, odpisy korespondencji w sprawie zborów i wolnomularstwa, wykaz innowierców gminy Nowe Hajduki lata 20
78/IV Misje i rekolekcje  parafialne materiały na dni misyjne z lat 70, materiały z lat 1933-1967, materiały informacyjne dot. Odnowienia misji 1937 r. (druki)
79/IV Pielgrzymki materiału dot. Pielgrzymek i procesji, korespondencje z Miejską Radą Narodową 1903-1997; porządek procesji Bożego Ciała w 1932 r.
80/IV Personalia ogólne 1889-1972 dokumenty dot. służby kościelnej (organiści, kościelni; kwestie sporne, korespondencja dot. niesubordynacji służby, listy z prośbą o przyjęcie i in.)
81/IV Personalia ogólne 1896-1972 dokumenty dot. zatrudnienia służby kościelnej
82/IV Administratorzy i proboszczowie pisma Prezydium Rady Narodowej Wydz. Finansowy do proboszcza Bańki 1959-1964
83/IV Wikarzy 1889-1977 Materiały dot. przeniesień, zastępstw; dekrety
84/IV Listy pasterskie, katechezy, nabożeństwa (materiały 1962-1967)
85/IV Księga protokolarna posiedzeń rady parafialnej św. Jadwigi w Chorzowie
1948-1959
86/IV Reprezentacja gminy kościelnej przy parafii św. Jadwigi
87/IV Dziennik dekanatu chorzowskiego 1934-1979
88/IV Kasa dekanatu chorzowskiego 1954-1976 (część kart wyrwanych)
89/IV Protokólarz konferencji dekanatu chorzowskiego
90/IV Protokólarz konferencji dekanatu chorzowskiego 1947-1959
91/IV Książka kazań 1923-1939
92/IV Księga kazań 1945-1975
93/IV Księga przystępujących do I komunii świętej 1891-1913
94/IV Księga przystępujących do I komunii świętej 1950-1957 (zaginiony)
95/IV Księga przystępujących do I komunii świętej 1958-1968
96/IV Protokoły egzaminu przedślubnego 1937-1938
97/IV Protokoły egzaminu przedślubnego 1938-1940
98/IV Protokoły egzaminu przedślubnego 1940-1943
99/IV Protokoły egzaminu przedślubnego 1943-1946
100/IV Księga bierzmowanych 1909
101/IV Księga bierzmowanych 1908-1918
102/IV Księga bierzmowanych 1949
103/IV Księga bierzmowanych 1943, 1946, 1948, 1951, 1953
104/IV Księga bierzmowanych 1957, 1962, 1967, 1968
105/IV Księga konwersji 1914-1975
106/IV Inwentarz majątku kościelnego 1930-1932
107/IV Wykaz dochodów kościoła parafialnego 1937-1947
108/IV Kasa Różańca św. 1945-1976
109/IV Książka kasowa Towarzystwa Wincentego a Paulo 1937-1939
110/IV Książka protokołów Kongregacji Mariańskiej przy p. św. Barbary
1924-1935
111/IV Bractwo Rodziny św. przy p. św. Jadwigi (spisy) 1961-1966
112/IV Związek misyjny (spisy) 1929-1941
113/IV Metryki zastępcze 1947-1965
114/IV Statuta Confraternitatis 1940-1964
115/IV Historia dekanatu chorzowskiego (maszynopis, ss. 62)
116/IV Akta dot. p. św. Barbary protokół przejęcia p. przez ks. J. Brandysa 1934
117/IV Akta dot. p. św. Barbary dekrety wizytacyjne, protokoły 1930-1978
118/IV Akta p. św. Barbary 1930-1980
119/IV Akta personalne p. św. Barbary 1920-1981
120/IV Materiały dot. różnych parafii 1982
121/IV Akta p. św. Marii Magdaleny 1931-1980
122/IV Wykaz katechizowanych dzieci 1914-1949
123/V Kasa Związku Chrześc. Matek i Panien
124/V Akta i protokoły p. św. Jadwigi 1938-1978 protokoły z bierzmowania, sprawozdania wizytacji dziekańskich, statystyka parafialna za rok 1954
125/V Rady parafialne dekanatu chorzowskiego 1948 okólniki, odpis listu bpa do „Trybuny Robotniczej”
126/V Rachunki 1905-1906
127/V Rachunki 1908
128/V Sprawy misyjne w duszpasterstwie parafialnym 1981
129/V Akta parafialne-pisma urzędowe 1901-1942
130/V Akta parafialne 1854-1915 (rękopis)
131/V Akta parafialne 1916-1921
132/V Akta dekanalne 1888-1922
133/V Inwentarium 1905-1909
134/V Akta parafialne 1911-1929
135/V Akta 1883-1940
136/V Akta-rachunki 1874-1875
137/V Akta 1908-1911 (rękopisy)
138/V Akta służby kościelnej 1936-1941
139/V Rachunki 1915
140/V Rachunki 1916
141/V Konferencje dekanalne 1945-1959
142/V Akta dekanalne 1932-1939 rachunki
143/V Akta dekanalne 1933-1939 rachunki
144/V Akta dekanalne 1932-1955 rachunki
145/V Akta dekanalne 1979-1981
146/V Akta dekanalne 1910-1964 jurysdykcja i urlopy
147/V Dzień skupienia dla ministrantów 1964
148/V Akta dekanalne 1976-1980 sprawozdania, korespondencja
149/V Akta dekanalne 1938-1954 referaty wygłoszone na konferencjach dekanalnych
150/V Akta dekanalne 1956-1970 wykazy i listy obecnych na nabożeństwach i konferencjach dekanalnych
151/V Akta dekanalne 1931-1976 akta personalne, dekret powołujący dekanat kochłowicki
152/V Akta dekanalne 1976-1979
153/V Akta dekanalne 1977-1978 konferencje
154/V Ogólne akta dekanatu 1976-1958
155/V Akta dekanalne-rada duszpasterska 1973-1974
156/V Akta dekanalne 1931-1938 konferencje
157/V Akta dekanalne 1940-1944 protokoły
158/V Akta dekanalne 1974-1982
159/V Akta dekanalne 1960-1977 konferencje
160/V Akta dekanalne różne 1945-1957
161/V Akta dekanalne 1949-1957 m.in. formularze wizytacyjne
162/V Akta dekanalne różne 1931-1939
163/V Verhandelt 1897-1922
164/V Akta dekanalne 1975-1978
165/V Skorowidz księgi chrztów 1934-1943
166/V Skorowidz księgi chrztów 1944-1948
167/VI Skorowidz księgi ślubów 1949-1994
168/VI Brudnopisy kazań i nauk, notatki 1939,1979
169/VI Akta parafialne 1894-1943
170/VI Akta dotyczące katechizacji 1932-1977
171/VI Świadectwa chrztu, akta dotyczące ślubów 1970-1973
172/VI Akta dotyczące fundacji 1893-1935
173/VI Akta spraw gospodarczych i lokalowych 1922-1943
174/VI Dane z księgi małżeństw 1956
175/VI Akta parafialne 1892-1924
176/VI Akta personalne 1932-1981
177/VI Akta dotyczące wystawy misyjnej 1935-1936
178/VI KUL
179/VI Różne wiadomości diecezjalne 1938-1958 pojedyncze numery Wiadomości Diecezjalnych
180/VI Różne notatki – lata 80
181/VI Materiały dot. parafii św. Antoniego 1950-1978
182/VI Budowa kościoła św. Antoniego i plebani kosztorys i suplement do kosztorysu z dn. 13.02.1931.
183/VI Akta dotyczące kościoła pw. św. Antoniego i NSPJ
184/VI Akta personalne dot. p. św. Antoniego 1935-1981
185/VI Akta parafialne 1910-1914
186/VI Akta parafialne 1933-1978 protokoły, kwestionariusze, akta wizytacyjne
187/VI Akta personalne p. św. Józefa 1932-1979
188/VI Akta personalne p. św. Franciszka 1937-1981
189/VI Akta parafialne p. św. Franciszka 1952-1978
190/VI Inwentarz majątku kościelnego p. św. Franciszka 1949-1951
191/VI Kościół św. Wawrzyńca 1967-1976
192/VI Akta parafii św. Wawrzyńca 1977-1981 m.in. dekret erekcji parafii
193/VI Budowa kościoła św. Ducha 1957
194/VI Akta p. św. Ducha 1958-1981 kopie i odpisy dekretów (przemieszczanie księży, odpis dekretu erekcji
parafii)
195/VI Akta p. św. Ducha 1958-1979 dekrety wizytacyjne, akta wizytacyjne
196/VI Akta budowy kościoła św. Floriana 1947-1980
197/VI Akta personalne p. św. Floriana 1957-1980 m. in. odpis aktu erekcji parafii
198/VI Rachunki domu parafialnego rachunki roczne Katolickiego Domu Związkowego przy parafii św. Jadwigi 1949 1957
199/VI Fundacje i instytuty kościelne korespondencja dotycząca fundacji, rachunki kasy fundacyjnej 1914-1948
200/VI Sprawy małżeńskie dokumenty i korespondencja dotycząca małżeństw 1904-1944, zeszyt ze spisem małżeństw mieszanych 1923-1947, zeszyt zapowiedzi 1947-1953, zeszyt zapowiedzi 1962-1970
201/VI Porządek nabożeństw z lat 1967-1983
202/VI Porządek nabożeństw z lat 1983-1989
203/VI Ogłoszenia 1981-1989
204/VI Dyspensy 1883-1922
205/VI Dyspensy 1945-1977
206/VI Dyspensy 1977-1988
207/VI Dekrety sądu biskupiego 1897-1952
208/VI Dekrety sądu biskupiego 1944-1957
209/VI Dekrety sądu biskupiego 1899-1978
210/VI Bierzmowanie korespondencja i instrukcje dotyczące bierzmowania, listy dzieci idących do bierzmowania 1975-1925
211/VI Święcenia kapłańskie i śluby zakonne tekst instrukcji O badaniu kleryków przed dopuszczeniem ich do święceń, świadectwa moralności, materiały i korespondencja dotyczące
święceń i ślubów; 1923 – 1977
VII Protokoły  przedmałżeńskie 1946-1962 (20 segregatorów, bez 1952)
VIII Protokoły przedmałżeńskie 1963-1984 (21 segregatorów, bez 1974)
IX Protokoły
przedmałżeńskie 1985-1993
(7 segregatorów)
śluby przekazane 1958-1997 (9 segregatorów, bez lat 1975-1979)
śluby nieodbyte (1 segregator)
Księga chrzcielna (wtóropis), małżeństwa mieszane, 1932-1937 (1 segregator)
212/X Pogrzeby korespondencja i materiały dotycząca pogrzebów 1903 – 1959; materiały dotyczące pogrzebów samobójców
213/X Niezrealizowane projekty wystroju prezbiterium
214/X Konfesjonały
215/X Przebudowa wnętrza kościoła
216/X Kosztorys: probostwo usuwanie szkód górniczych
217/X Książka rewizji nieistniejącego dźwigu
218/X Dom parafialny (piec gazowy)
219/X Budynki gospodarcze na cmentarzu
220/X Obliczenia statyczne nieistniejących garaży
221/X Projekt garażu
222/X Projekt garażu
223/X Projekt garażu
224/X x. Jan Chrząszcz, Historyja parafii św. Barbary, Królewska Huta 1902
225/X Album fotografii z wprowadzenia x. proboszcza R. Dyllusa 1977
226/X Album fotografii ilustrujących dekanat chorzowski 1908-1953
227/X Album fotografii ilustrujących dekanat chorzowski 1908-1953
X (dół szafy)
Projekt wnętrza kościoła św. Jadwigi w Chorzowie (3 teczki)
Inwentaryzacja architektoniczna wnętrza kościoła (2 teczki)
Projekt wnętrza kaplicy MBC (3 teczki)
Projekt wnętrza zakrystii (2 teczki)
Projekt wykładzin kamiennych (6 teczek)
Instalacja grzewcza kościoła (4 teczki)
Projekt techniczno-roboczy instalacji elektrycznych w kościele (5 teczek)
Inwentaryzacja zakrystii (1 teczka)
Budynek plebani – instalacja gazowa (10 teczek)
Instalacja elektryczna i zasilanie kablowe (5 teczek)
Sieć wodno-kanalizacyjna (4 teczki)
Budynek dla celów charytatywnych-instalacja wod-kan. i c.w. (4 teczki)
Dom dla celów charytatywnych -instalacja c.o. (3 teczki)
Budynek dydaktyczny -projekt instalacji c.o. (1 teczka)
Plany probostwa (1 teczka)
Zespół sklepów Hewiwa (Wolności 47) (6 teczek)
Zbiorcze zestawienie kosztów (2 teczki)
Projekt adaptacji salek przy probostwie (3 teczki)
Projekt techniczny budynku administracyjno-gospodarczego (2 teczki)
Instalacja grzewcza domu parafialnego (1 teczka)
Inwentaryzacja domu parafialnego (1 teczka)
Sala kominkowa na probostwie (1 teczka)
Plan gablotek w kościele (1 teczka)
Projekt renowacji kaplicy Najświętszego Sakramentu (1 teczka)
XI Rachunki roczne 1984-1999
XII Karty zgonu 1967-1994 (brakuje 1982-1988) góra
228/XII Metryka chrztu XI 1891- IV 1895
229/XII Metryka chrztu od 1895
230/XII Metryka chrztu IV 1900- X 1904
231/XII Metryka chrztu X 1904- XI 1908
232/XII Metryka chrztu XI 1908- V 1912
233/XII Metryka chrztu V 1912- XI 1916
234/XII Metryka chrztu XI 1916- VII 1922
235/XII Toten Register 1889-1898
236/XII Toten Register 1898-1903
237/XII Toten Register 1903-1907
238/XII Ewidencja grobów 1899-1953
239/XII Dokumentacja fotograficzna 1994-2001 Uroczystości sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa w 1994 r., wizytacja kanoniczna w 2001 r., drewniana droga krzyżowa (obecnie w Idylli), niektóre sprzęty liturgiczne, obrazy, zniszczenia na cmentarzu itp.
240/XII Dokumentacja fotograficzna 1980-1998 kościół św. Jadwigi (wnętrze i zewn. w 1980), zdjęcia ks. R. Dyllusa z 1986, eksportacja i pogrzeb śp. ks. R. Dyllusa w 1987, eksportacja i pogrzeb śp. ks. G. Bańki w 1992, spotkanie oazy rodzin w 1992, zdjęcia relikwiarza św. Floriana, różne zdjęcia ks. H. Markwicy.
241/XII Inwentarz parafii św. Jadwigi wg stanu na 30.10.1987, protokół aktualizacji z 22.02.1994
242/XIII Protokoły przedślubne 2000 r.
243/XIII Protokoły przedślubne 2001 r.
244/XIII
245/XIII Ogłoszenia 1999-2001
Porządek nabożeństw 1999-2001
246/XIII Rachunki cmentarne 2002 r.
248/XIII ,,Tydzień” – tygodnik parafialny 1997-2001
249/XIII Kalendarz parafialny 2003 r.
250/XIII Kalendarz parafialny 2004 r.
251/XIII Karty zgonów parafialnych 1998-2002
252/XIII Karty zgonów parafialnych 1998-2002
253/XIII Wiadomości parafialne V-VI 2002 r.
254/XIII Wiadomości parafialne VII-XII 2002 r.
255/XIII Wiadomości parafialne I-VI 2003 r.
256/XIII Wiadomości parafialne VII-XII 2003 r.
257/XIII Poradnia Życia Rodzinnego
258/XIII Dokumentacja prac na i w kościele oraz na probostwie 1999-2004 r. witraże. domek portalowy, rzeżba św. Jadwigi, elewacja zewnętrzna, absyda wewnętrzna, dach probostwa)
259/XIII Protokoły przedślubne 2002 r.
260/XIII Varia- ankiety grup parafialnych z 2000 r. (różne)
261/XIII Rachunki cmentarne 2001
263/XIII Wiadomości parafialne I-II 2004 r.
264/XIII Wiadomości parafialne III-IV 2004 r.
265/XIII Ogłoszenia 2002-2003
Porządek nabożeństw 2002-2003
266/XIII Domek portalowy – atesty Protokoły i atesty na materiały użyte przy renowacji kościoła
267/XIII Wiadomości parafialne V – VIII 2004 r.
268/XIII Protokoły przedślubne 2003
269/XIII Rachunki cmentarne 2003
271/XIII Karty zgonów z innych parafii 2003 –2007
272/XIII Karty zgonów 2003 -2007
273/XIII Wiadomości parafialne IX- XII 2004r.
274/XIII Kalendarze 2005
275/XIII Protokoły przedślubne 2004
276/XIII Listy pasterskie 1990 – 2003
277/XIII Rachunki roczne I – VI 2004
278/XIII Rachunki roczne VII – XII 2004
279/XIII Wiadomości parafialne I – III 2005
280/XIII Faktury  wat sprzedaży        2004
281/XIII Faktury wat zakupu 2004
282/XIV Rachunki roczne od I – VI 2005
283/XIV Rachunki roczne od VII – XII 2005
284/XIV Faktury VAT sprzedaży 2005
285XIV Faktury VAT zakupu 2005
286/XI/V Wiadomości parafialne III – VI 2005
287/XIX Wiadomości parafialne VI-XII 2005
288/XIV Ogłoszenia parafialne 2004/05
Porządek nabożeństw 2004/05
 289/XIV Raporty kasowe 2004-2005 cmentarz rachunki  1998 – 2005
290/XIV Księga kazań 1999-2006
291/XIV Okólniki duszpasterskie 1995 – 2005
292/XIV ZUS deklaracje DRA 2003-2008
293/XIV Umowy cmentarz 1997 – 2004 dotacja wycinka drzew
294/XIV Protokoły przedślubne 2005 – 2006
295/XIV Faktury VAT zakupu 2006
296/XIV Faktury VAT sprzedaży 2006
297/XIV Wiadomości parafialne I-III 2006
298/XIV Wiadomości parafialne IV ,V,VI IX
299/XIV Wiadomości parafialne X- XII
300/XIV Rachunki Roczne 2006
301/XIV Gość niedzielny II-2006 XI- 2003
302/XIV Deklaracje PZU 1997- 2005
303/XIV Kalendarz parafialny 2006- 2008
304/XIV Wiadomości parafialne I-III 2007
305/XIV Wiadomości parafialne IV –VI 2007
306/XIV Wiadomości parafialne VII- XII 2007
307/XIV Wiadomości parafialne I-IV 2008
308/XIV Wiadomości parafialneV- IX2008
309/XIV Wiadomości parafialne X-XII 2008
310/XIV Wiadomości parafialne I- III 2009
311 /XIV Inna służba Katecheci pracownicy zwolnieni do 2005
312/XIV Faktury Vat zakupu 2007- 2008
313/XIV Faktury Vat sprzedaży2007- 2008
314/XIV Ogłoszenia parafialne 2006- 2008
Intencje mszalne 2006-2008
315 /XIV Rachunki roczne I – XII 2007
316 /XIV Rachunki roczne I – XII 2008
Sygn. 133 Projekt wykładzin kamiennych (1 teczka)
Sygn. 146 „Akt erekcyjny” – pamiątkowy dokument poświęcenia sztandaru III Zakonu św. Franciszka (14 października 1928) (1 teczka)
SLAJDY:
S1 Jan Paweł II w Polsce: II Pielgrzymka, 32
S2 Jan Paweł II w
Polsce, 36+35
S3 Asyż, Rzym, papieże, 20
S4 Życiorys Jana Pawła II, 1-50; 51-90
S5 Papież w ojczyźnie, 1-50; 51-100
S6
S7 Kraków-św. Jadwiga królowa, zabytki Krakowa, Ojców, Gniezna,
Częstochowy 29
S8
S9 Włochy(Asyż, Monte Cassino, Rzym), 34

S10 –
S11 –
S12 Egipt, 4
S13
S14 Matka Teresa z Kalkuty, 46
S15 Jan Paweł II w Warszawie 1-50, 51-59
S16 Papież w ojczyźnie 101-132; pogrzeb kard. Wyszyńskiego 1-16; papież w
Turcji 1-30; ingres Prymasa 1-9
S17
S18
S19 Papież w Meksyku i Francji, 1-50,1-29; 1-12
S20 Papież-Duszpasterz Świata – P-D.Ś. – 1-50,51-100
S21 – Jan Paweł II w Polsce – Gniezno, PG 1-72
S22 Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II, 1-36; 37-71
S23 Lourdes, 17