Cmentarz

Cmentarz jest otwarty od godz. 7.00 do 17.00 od listopada do lutego, a od marca do października od 7.00 do 20.00.

Kontakt:
– telefon – 519 020 245
– email – cmentarz.jadwiga@gmail.com

Plan cmentarza (95 kB)

Regulamin cmentarza

  1. Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do soboty od 8.00 – 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 – 17.00. Kancelaria mieści w budynku probostwa przy ul. Wolności 51.
  2. W sprawie pogrzebu wszystkie sprawy związane z miejscem grobowym należy załatwiać w kancelarii parafialnej (należy przedstawić kartę zgonu potwierdzoną przez USC). Rezerwacja po pogrzebie trwa 20 lat do grudnia niezależnie od miesiąca pochówku. W następnym roku należy przedłużyć rezerwację (na dowolną ilość lat). Po upływie kolejnego roku parafia ma prawo dysponować miejscem grobowym na kolejny pochówek bez obowiązku powiadamiania właściciela.
  3. Po likwidacji grobu pomnik będzie przechowywany na cmentarzu przez okres 1 miesiąca
  4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, uszanowania powagi miejsca i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na grobach i w ich otoczeniu. Śmieci należy wrzucać do koszów znajdujących się przy głównej alei cmentarza i przy trzech bramach.
  5. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
  6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie cmentarza osób nietrzeźwych, palenie papierosów, wprowadzanie zwierząt, poruszanie się środkami lokomocji, wchodzenie na cmentarz w nieodpowiednim stroju.
  7. Stały nadzór pełnią nad cmentarzem pracownicy upoważnieni do kontrolowania wszelkich prac na cmentarzu.
  8. Postawienie pomnika, wymiana pomnika, wszystkie zmiany szyb, głowic, dopisy, renowacje pomników i inne prace wykonywane na cmentarzu należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Wywóz pomnika poza teren cmentarza celem dokonania renowacji podlega zgłoszeniu grabarzowi.

W przypadku pogrzebu zgłaszamy się z kartą zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego i poświadczeniem o przyjęciu sakramentów św. jeśli osoba zmarła w szpitalu lub w domu i była zaopatrzona sakramentami św. (ta druga uwaga dotyczy parafian św. Jadwigi). W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego, która prowadzi pogrzeb, a po ustaleniu daty i godziny zgłaszamy się w naszej kancelarii, by wyznaczyć miejsce na cmentarzu i wydać zlecenie dla grabarza (godziny jego urzędowania na cmentarzu od poniedziałku do soboty od 7.00-15.00).

Przedłużenie miejsca grobowego. Miejsce grobowe jest na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji. Przez cały 2020 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1999 roku itd. Przekopanie grobu może więc nastąpić praktycznie dopiero po 21 latach w wypadku nieodnowienia rezerwacji. Parafia nie ma obowiązku informowania o upływie rezerwacji i możliwości likwidacji grobu. Rezerwacje odnawiamy na dowolną ilość lat wg życzenia dzierżawcy grobu. Aktualnie opłata za jeden rok rezerwacji za jedno miejsce na naszym cmentarzu wynosi 40 zł.
Rezerwację grobu można opłacić osobiście w kancelarii w godzinach urzędowania (przynosimy wtedy ze sobą pokwitowanie z poprzedniej rezerwacji lub dokładną datę śmierci osoby, której grób chcemy zarezerwować). Można też rezerwacji dokonać przelewem na konto bankowe parafii z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby zmarłej i umiejscowienia grobu (kwatera, rząd, miejsce) lub dokładną datą śmierci osoby, której grób rezerwujemy (nr konta parafii 27 1050 1243 1000 0022 1605 2064). Te same zasady stosujemy, gdy dokonamy przekazu pieniężnego na adres parafii.

Pozwolenie na postawienie lub zmianę pomnika. Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika, zmianę płyty, głowicy, itd. związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości w kancelarii parafialnej.