Siostry Szarytki

scr_sw01_m Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostało założone we Francji w 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660). W 1652 r. Założyciele przekonani, że miłość Chrystusa, która powinna naglić Zgromadzenie, nie ma granic, wysłali pierwszą grupę Sióstr do Polski. Posługa Sióstr Miłosierdzia w Polsce trwa nieprzerwanie do dziś.

scr_sw06_m

Siostry Miłosierdzia, wierne zobowiązaniom chrztu i w odpowiedzi na Boże wezwanie, oddają się całkowicie Bogu, w życiu wspólnym na służbę Chrystusowi w Ubogich, ich braciach i siostrach. Specjalnym ślubem zobowiązują się służyć Ubogim co do ciała i co do duszy.

Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia: „Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas”. Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.logo_SM

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia liczy na całym świecie ponad 19 tysięcy  członkiń.  Siostry pracują w 91 krajach świata.

Aktualnie w Polsce jest ponad 900 Sióstr Szarytek w trzech prowincjach – Warszawskiej, Krakowskiej i Chełmińsko – Poznańskiej. Prowincja Chełmińsko -Poznańska rozciąga się od Bałtyku do Śląska poprzez Pomorze, Warmię i Wielkopolskę.

W naszym kraju Zgromadzenie realizuje swój charyzmat poprzez: służbę chorym w szpitalach, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w domach opieki i schroniskach, odwiedzanie Ubogich w ich domach, wychowywanie dzieci w domach dziecka, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych, katechizację, prowadzenie stołówek, świetlic środowiskowych i burs dla młodzieży, prowadzenie grup Dzieci i Młodzieży Maryjnej. Siostry angażują się również w duszpasterstwo więzienne. Siostry Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej służą ubogim w Diecezji Gdańskiej, Pelplińskiej, Toruńskiej, Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Katowickiej i Bielskiej.  W naszej Prowincji mamy 34 domy, w tym 3 w Kazachstanie oraz  w  Rosji
Jesteśmy wezwane by być w Kościele Apostołkami Miłosierdzia. Swoje oddanie Bogu przeżywamy nie w stanie zakonnym, ale w stanie miłości w sercu Kościoła.

CUDOWNY MEDALIK

logo_AMMW  1830  roku w nocy z 18 na 19 lipca objawiła się Matka Boża Siostrze Katarzynie Labouré Szarytce  prosząc  Ją o  wybicie  Cudownego  Medalika,  oraz założenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Objawienie to miało miejsce w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, mieszczącej się przy ul. du Bac w Paryżu.
W drugim objawieniu, w dniu 27 listopada 1830 r. Siostra Katarzyna otrzymała wizję i przesłanie medalika. Przez swój Cudowny Medalik Najświętsza Panna wciąż udziela łask zgodnie ze swoją zapowiedzią:” Wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, otrzymają wiele łask”. O łaski Maryja zaleciła prosić modlitwą wyrytą na medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Właśnie poprzez  cuda, jakie  dzieją   się  za  przyczyną  Cudownego  Medalika  nazwano  go  cudownym..

Więcej informacji na stronie: www.szarytki.chelmnosm.pl

 1klasztorAdres Domu Prowincjalnego:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Prowincja Chełmińsko-Poznańska
ul. Dominikańska 4
86-200 CHEŁMNO

tel. 56 691 22 00

e-mail: szarytki@chelmnosm.pl

Adres Domu na terenie parafii:

 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Powstańców 45
41-500 CHORZÓW

e-mail: szarytki.chorzow@gmail.com

Na terenie naszej Parafii znajduje się Wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo    (tak  zwanych  Sióstr  Szarytek)

 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły do Chorzowa w 1926 r. Zamieszkały w Zakładzie Najświętszego Serca Pan Jezusa, który przedtem był prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Serca Jezusa z Wiednia. Po przeprowadzonym w 1921 r. Plebiscycie na Śląsku doszło do zmian politycznych, w tym granic państwowych. Siostry Sercanki, związane były narodowościowo z Niemcami. Natomiast Siostry Miłosierdzia z Bytomia znalazły się w granicach państwa niemieckiego. Po porozumieniu się obu Zgromadzeń, Siostry zamieniły się domami. W wyniku tej zamiany Siostry Miłosierdzia z Bytomia przeszły do polskiego Chorzowa.

Obecnie  prowadzimy  Dom  Pomocy  Społecznej, Społecznej św. Wincentego a Paulo, który służy schronieniem i opieką 82 Paniom w podeszłym wieku i chorym. Znajdują one w naszym domu nie tylko troskliwą opiekę medyczną lecz także miłość. Bliskość Kaplicy pozwala Mieszkankom na częste uczestnictwo we Mszy Świętej i życie sakramentalne.

W roku 1990 Siostry rozpoczęły pracę z dziećmi w tzw. „Ochronce”, która kilka lat temu dzięki  hojności  obecnego  Naszego  Księdza  Proboszcza – Emanuela  Pietrygi  została rozbudowana i jako Świetlica Socjoterapeutyczna służy dla 45 dzieci z ubogich rodzin. Każdego dnia dzieci odrabiają tu lekcje, bawią się, otrzymują posiłki. Prowadzone są zajęcia komputerowe, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne itp. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich dzieci mają okazję do aktywnego wypoczynku i poznania nowych miejsc. Dla wielu dzieci świetlica jest jakby drugim domem.

Od swego przybycia do Chorzowa Siostry pomagały najuboższym, odwiedzając ich w domach. Obecnie także jedna z Sióstr wraz z grupą charytatywną troszczy się o Ubogich z ramienia Parafii. Natomiast przy Domu Sióstr znajduje się punkt, w którym codziennie są  przygotowywane i wydawane kanapki dla licznie przychodzących Ubogich. W posłudze Ubogim szczególnie wyróżniała się śp. Siostra Stanisława Kotewicz, której w 1999 r. przyznano tytuł Chorzowianina Roku.

W Kaplicy, znajdującej się w domu Sióstr spotykają się na modlitwie liczne grupy działające przy Parafii św. Jadwigi. Siostry także czerpią tu siłę do codziennej posługi. Pracy nie brakuje, gdyż Pan Jezus zapewnił: „Ubogich zawsze mieć będziecie”. Siostry wdzięczne są Bogu za współpracowników świeckich i wolontariuszy dzielnie wspierających je we wszystkich dziełach. Ufamy, że Pan Bóg pobłogosławi następne lata służby dla dobra Kościoła i Zgromadzenia.